Wij zijn op zoek naar een aankomend lid Raad van Toezicht

Met expertise in operationele aspecten van kwaliteit en veiligheid

Organisatie

Perspektief en Arosa zijn betrokken organisaties die staan voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen die te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische en/of sociaal maatschappelijke problemen.

Over Perspektief:
Juist in een tijd dat zorg voor mensen met psychische problemen erg onder druk staat en een sterke groei te zien is van het aantal mensen met onbegrepen gedrag die niet (meer) in een GGZ context behandeld worden, helpt Perspektief haar cliënten om in balans te komen en het leven (weer) vorm te geven. Perspektief vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke taak.

Perspektief focust op kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei. Elke cliënt wordt begeleid vanuit de overtuiging dat ieder mens de wens en de mogelijkheid heeft te groeien in zelfstandigheid en participatie.

“Als ik geweten had dat er zoiets was als Perspektief had ik niet twee jaar op straat hoeven te leven”, Chris

Perspektief, waar meer dan 400 bevlogen medewerkers zich dagelijks inzetten voor de cliënten en met een omzet van 32 miljoen euro, levert haar diensten in Den Haag, Delft, Rotterdam en Midden-Holland. Perspektief wordt gefinancierd door de betreffende gemeenten, DJI en per 1 januari 2021 op basis van de Wlz. Perspektief werkt veel samen in netwerken en ketens met partijen binnen zorg, welzijn en de justitiële keten. Perspektief wordt aangestuurd door een Bestuurder, samen met teammanagers van het primaire en secundaire proces..

Bevlogenheid en werkplezier zijn ondanks de ervaren werkdruk groot. Perspektief is een organisatie die enthousiasmeert, energie geeft en ook vraagt. Eigen regie van de cliënt, het vakmanschap van de medewerkers, verbinding en vertrouwen vormen het vertrekpunt voor de besturingsfilosofie. Alle activiteiten van Perspektief zijn gericht op persoonlijke groei en vooruitgang van de cliënt op de verschillende leefgebieden. De collectieve ambitie is maatschappelijke participatie, sociale acceptatie en duurzame veiligheid in de wijk.

“Vrijheid, ruimte en vertrouwen, dat is voor mij Perspektief”, Tamara

Perspektief herstelt van een moeilijke periode in haar bestaan en werkt aan een succesvolle toekomst. Een jaar geleden is de nieuwe bestuurder, Miriam Heringa, aangetreden en begin dit jaar is ook de Raad van toezicht versterkt met twee nieuwe leden. Perspektief bevindt zich in een transitie vanwege de invoering van de Wlz en gewijzigd beleid vanuit gemeente Delft.

Over Arosa:
Huiselijk geweld is en blijft een groot maatschappelijk probleem binnen de maatschappij. Het is een onaanvaardbaar voortvloeisel van ongelijke machtsverhoudingen binnen een gezin, familie, of relatie. Arosa werkt vanuit de overtuiging dat elk mens, ongeacht culturele achtergrond – vrouw, man, kind, jongere en oudere – recht heeft op een veilig leven zonder geweld.

“Bij Arosa voel ik mij veilig en kan ik werken aan mijn herstel”, Christel

Arosa biedt veiligheid en bescherming bij huiselijk geweld (geweld in afhankelijkheidsrelaties). De focus van Arosa ligt op het voorkomen en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In haar aanpak richt Arosa zich op alle leden van het gezin en belangrijke personen in het netwerk om zorg op maat te kunnen leveren bij het stoppen van gewelddadige patronen en het waarborgen van de veiligheid. De veiligheid van de kinderen en het stoppen van de intergenerationele overdracht heeft prioriteit binnen de begeleiding en opvang.

De hulpverlening van Arosa is passend bij de vraag en uitgaande van de eigen kracht en dat van het netwerk van de cliënt/het gezin. Waar nodig biedt Arosa veilige, beschermde opvang, waar mogelijk vindt de begeleiding plaats in de eigen omgeving (ambulant).

Arosa heeft diverse locaties in Rotterdam: voor crisisopvang, beschermd wonen, begeleid wonen, begeleid wonen voor slachtoffers van huiselijk geweld met een onzekere status, mannenopvang en meer dan 25 veilige woningen. In Rotterdam en omstreken biedt Arosa ook ambulante hulpverlening bij huiselijk geweld en de Aware-trajecten. Bij Arosa werken ongeveer 80 medewerkers: een multiculturele afspiegeling van Rotterdam en voornamelijk vrouwen.

“Door Arosa heb ik weer kracht gekregen om mijn leven op te pakken en kan ik er weer zijn voor mijn kind” – Andrea

Het afgelopen jaar heeft Arosa zich in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam gericht op het verbeteren van de werkprocessen. Dit was noodzakelijk om een dreigend negatief financieel resultaat te voorkomen. De inspanningen hebben geleid tot zicht op een financieel gezonde organisatie.

In 2018 hebben de Raad van Toezicht van Perspektief en de Raad van Toezicht van Arosa besloten tot een nauwe samenwerking en (bestuurlijke) fusie. Deze bestuurlijke fusie is per 1 februari 2019 een feit. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Perspektief en Arosa worden gevormd door dezelfde personen.

In onderstaande tekst spreken we over Perspektief/Arosa.

Over de Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht, bestaande uit 5 leden (2 vrouwen en 3 mannen) houdt effectief toezicht op sturing, beheersing en verantwoording bij Perspektief/Arosa. Daarbij focust de Raad op de maatschappelijke rol van Perspektief/Arosa, op doelmatigheid van de organisatie, kansen, risico’s en (maatschappelijke) resultaten. De Raad treedt naast haar toezichthoudende taak op als werkgever van het bestuur en staat het bestuur met advies ter zijde. De Raad heeft eigen statutaire bevoegdheden en de Raad legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden. Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met complementariteit in rollen en expertise bij de leden van de Raad. De rollen en taken zijn evenwichtig onder de leden verdeeld. De Raad evalueert jaarlijks haar functioneren en is bezig met een actualisering van haar toezichtvisie en toetsingskader . De Raad volgt in haar werkzaamheden de Governancecode Zorg.

De Voorzitter Raad van Toezicht treedt in oktober 2020 terug in verband met het aflopen van zijn tweede termijn. In 2021 treedt om dezelfde reden een lid met als expertise Kwaliteit en Veiligheid terug. De Raad heeft de wens om, vooruitlopend op het voorziene vertrek in 2021, naast een nieuwe Voorzitter nu al een aspirant toezichthouder met (ondermeer) de expertise kwaliteit, veiligheid en zorgprocessen aan de Raad toe te voegen.

Functie

De aankomend toezichthouder draait eerst een jaar mee als aspirant Lid Raad van Toezicht, zonder stemrecht, en zal op termijn deel uitmaken van de commissie ‘Kwaliteit en veiligheid’. De commissie Kwaliteit en Veiligheid is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de RvT bij het toezicht op het terrein van kwaliteit en veiligheid, draagt zorg voor een systematische en goede informatievoorziening van de RvT op dit gebied en adviseert de RvT en de Bestuurder over (dilemma’s op het gebied van) kwaliteit en veiligheid van zorg, welzijn en werk.

Je voert vanuit dit expertisegebied diepgaand het gesprek over inhoud en kwaliteit van zorg, welzijn, persoonlijke groei, begeleiding, ondersteuning en veiligheid van cliënten en medewerkers. Je brengt een visie op de toekomst in vanuit kwaliteit en veiligheid en verbindt deze goed met andere organisatiethema’s en de belangen van de verschillende stakeholders. Je weet de bestuurder (en je collega toezichthouders) uit te dagen, te motiveren en te inspireren.

Wie wij zoeken

De Raad van Toezicht is op zoek naar een maatschappelijk betrokken zorg-, welzijnsprofessional met directie- of bestuurlijke ervaring die toezichthouder wil worden is of ervaring wil verbreden . Naast de eigen specifieke expertise ben je in staat de hoofdlijnen van het totale beleid en strategie te overzien en te beoordelen. Vanuit je toezichthoudende rol en vanuit het partnership met de bestuurder breng je kennis en ervaring in om de organisatie, samen met je collega toezichthouders beter te maken.

Deskundigheid op het gebied van veiligheid en kwaliteit van zorg en welzijn is essentieel voor deze positie. Ervaring in de zorg of welzijnswerk, en dan met name in de operationele aspecten daarvan is een belangrijke pre. Als je al via opleiding of training (bijvoorbeeld bij de NVTZ) hebt kennis gemaakt met de inhoud van en verantwoordelijkheden bij het houden van toezicht, spreekt dat voor je.

Je herkent jezelf in het volgende:

 • Hart voor de doelgroep van Perspektief/Arosa
 • Analytisch sterk
 • Vanuit inhoudelijke expertise heb je een visie op de toekomst van Perspektief/Arosa
 • In staat om – met de andere toezichthouders – een integrale belangenafweging te maken
 • Laagdrempelig, benaderbaar en stress- en crisisbestendig
 • Onder alle omstandigheden rolvast in de toezichthoudersrol
 • Onafhankelijk – niet autonoom – en positief kritisch
 • Niet statusgevoelig
 • Een rechte rug, zonder star te zijn, ook onder moeilijke omstandigheden
 • Werkt vanuit verbinding en vertrouwen
 • Vindt het leuk om kwaliteiten als toezichthouder verder te ontwikkelen

In nuchtere en pragmatische organisaties als Perspektief/Arosa die midden in de samenleving staan, is een goede onderlinge vertrouwensrelatie tussen de leden van de Raad, tussen de Raad en de bestuurder heel belangrijk. Wij zoeken daarom een teamspeler met een hoge organisatie- en omgevingssensitiviteit. Je bent een sterke communicator en je bent in staat om mensen te prikkelen en op andere gedachten te brengen. Je hebt voldoende tijd voor Perspektief/Arosa beschikbaar.

Diversiteit in de breedste zin van het woord vinden we ook voor Raad van Toezicht van belang.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichtfunctie op termijn (1-10-2021) met impact bij organisaties die midden in de samenleving staan en die een grote bijdrage leveren aan de verbetering van het welzijn van kwetsbare mensen. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in de voorbije periode vernieuwd en versterkt.

Deze door de Raad van toezicht van Perspektief/Arosa per 1-10-2021 mogelijk gemaakte ‘leer/werk’plaats biedt een uitgelezen kans om een start te maken als toezichthouder voor de zorg- welzijnsprofessional met de juiste expertise en attitude die van betekenis wil zijn voor een ambitieuze organisatie als Perspektief/Arosa.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Jan Willem ten Hagen en Eric de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure evenals het vereiste van een VOG. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) via het reactieformulier op https://www.voor.nl/vacatures/669/aankomend-lid-raad-van-toezicht. Informatie over de vacature geeft Jan Willem ten Hagen op janwillem@voor.nl of 06-41765586 of Eric de Macker op eric@voor.nl of 06-20494924