Over ons

Perspektief staat voor herstel en participatie van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Wij helpen hen om in balans te komen en hun leven weer vorm te geven. Wij focussen hierbij op kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei!

Wij zien jou

Een samenleving waarin iedereen wordt gezien, is een samenleving die mensen meer kansen biedt op een stabiel, veilig, zelfstandig en veerkrachtig leven. Op een betere toekomst. Daar geloven wij in. Wij geven Perspektief.

Wij helpen jou verder

We zetten onze specialistische kennis, heldere inzichten en slimme behandelmethoden in om jou in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen helpen. Wij helpen jou problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

8,2
Door cliënten beoordeeld
2095
Klanten geholpen
363
Medewerkers in loondient
30.000.000
Omzet

Sponsoren

Perspektief ontvangt geld van de gemeente veelal vanuit de wettelijke regelingen. Onze inkomsten worden besteed aan opvang, huisvesting en begeleiding van onze cliënten. Voor alle extra’s zijn we vaak aangewezen op fondsen, giften en donaties.

Lees meer

Visie

Perspektief biedt zorg op maat achter de eigen voordeur van de cliënt en waar nodig biedt Perspektief een veilig (tijdelijk) thuis. De zorg- en dienstverlening is passend en in overleg en afgestemd met eventuele andere zorg- of dienstverleners in het netwerk. 

Perspektief richt zich daarbij naast de zorg binnen de eigen instelling, ook op de zorg samen met anderen, in overleg met de cliënt en rondom de cliënt.

Missie

Perspektief staat voor herstel en participatie van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Perspektief helpt hen om in balans te komen en hun leven weer vorm te geven. Perspektief focust hierbij op veiligheid, kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei.

Kernwaarden

Medewerkers van Perspektief onderscheiden zich door hun passie, bevlogenheid en engagement. Bevlogen medewerkers zijn in staat om zich aan te passen aan benodigde veranderingen, zijn bereid om een stapje extra te zetten en de organisatie en de cliëntzorg verder te brengen. Daar staat tegenover dat er inhoudelijke voorwaarden dienen te worden gecreëerd om de bevlogenheid te onderhouden en positief te kunnen beïnvloeden, en om prettig en gezond te werken. 

Deze kernwaarde onderstreept de transitie naar expertise per product en de kwaliteit van zorg. Vakmanschap bij Perspektief houdt de specifieke combinatie in van kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn om de cliënten te voorzien van kwalitatief verantwoorde zorg per product.

Integer verwijst naar eerlijk en oprecht, en ook naar betrouwbaar. Perspektief staat er voor dat collega’s de kaders binnen de organisatie naleven, gezonde normen en waarden hanteren, niet vatbaar zijn voor manipulatie of frauduleuze handelingen  en elkaar open aanspreken op verantwoordelijkheden. 

Binnen Perspektief staan medewerkers open voor persoonlijke ontwikkeling mede door feedback, intervisie en evaluaties.

Deze kernwaarde verwijst naar de positie van netwerkorganisatie en het overleg met stakeholders om te komen tot een passend aanbod. Perspektief kijkt met een brede blik vanuit het netwerk wie op welk moment het beste kan bijdragen aan de zorgbehoefte van de cliënt.

Bestuur

Perspektief kent een Raad van Bestuur in de persoon van Miriam Heringa. De eigen kracht en het verander,- (of herstel) vermogen van de cliënt én de zorgprofessional vormt het vertrekpunt voor de besturingsfilosofie van Perspektief. De zorgprofessional moet zoveel mogelijk ruimte krijgen om te kunnen werken aan het herstel van het gewone leven van de cliënt: veiligheid, huishoudboekje op orde, een eigen huis, betaald of vrijwillig werk, een betekenisvol netwerk. Verantwoordelijkheden liggen daarom laag in de organisatie, in resultaatverantwoordelijke teams. Dat vraagt om passie, lef en maatschappelijk ondernemerschap. De zorgfilosofie van Perspektief kan als volgt samengevat worden: goede nabije afgestemde zorg die met liefde gegeven wordt (presentiebenadering).

De besturing is in lijn met zorgbrede Governancecode per 2017.

Medezeggenschap

Perspektief hecht veel waarde aan medezeggenschap. Er is een actieve Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. Medezeggenschap dichtbij klanten en medewerkers is een continu onderdeel van ons werk.

De Cliëntenraad van Perspektief bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten die met elkaar een afspiegeling vormen van de cliënten die zorg of begeleiding vanuit Perspektief krijgen.

De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden (KLIK hier)

Vertrouwenspersoon voor cliënten
Perspektief heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor cliënten. Die ondersteunt cliënten bij het verduidelijken van onvrede en het verwoorden van klachten. Daarnaast helpt de vertrouwenspersoon bij het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat. De vertrouwenspersoon werkt bij Quasir en is te bereiken via 06 – 57 53 75 20 (9.00 tot 17.00 uur op maandag tot en met vrijdag) en vpquasir@quasir.nl.

De Cliëntenraad bestaat uit een groep actief betrokken cliënten die zich laat bijstaan door een professionele ondersteuner. De Cliëntenraad heeft in haar missie beschreven zich in te zetten voor alle cliëntgroepen en wil bereiken dat de onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn, worden besproken. De visie van de Cliëntenraad is om zoveel als mogelijk in goede samenwerking met Bestuur en Management de tevredenheid van cliënten te bewerkstelligen door met elkaar in gesprek te gaan. De Raad is aangesloten bij het Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC) en kan gebruik maken van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) wanneer er geschillen zijn De Cliëntenraad behandelt geen individuele persoonlijke klachten van cliënten. Heb je een klacht? Bespreek je klacht met de betrokken medewerker(s). Blijf je ontevreden, dan kun je een schriftelijke klacht indienen. Lees hiervoor de volgende alinea.

Heb je een klacht?

Een cliënt van Perspektief heeft altijd het recht een klacht in te dienen. Een eerste stap is altijd de klacht te bespreken met de persoonlijk begeleider en/of de teammanager van de locatie of afdeling die aan de cliënt zorg verleent. Vaak is een klacht gebaseerd op een miscommunicatie en kan deze miscommunicatie eenvoudig en snel opgelost worden en is een klacht indienen helemaal niet nodig. De oplossing kan dan ook snel ingevoerd worden en hier is iedereen, zowel de cliënt als Perspektief, mee gebaat. De klacht wordt ingediend bij het klachtenbureau van Perspektief. Het klachtenbureau bestaat uit het secretariaat, die de meldingen ontvangt. Het klachtenbureau volgt het klachtenreglement en licht teamleider en begeleider in over de ontvangen klacht. Afhankelijk of klacht met begeleider en/of teamleider is besproken wordt de externe klachtenfunctionaris op de hoogte gesteld. De externe klachtenfunctionaris kan de client bijstaan bij het adviseren met betrekking tot de indiening van een klacht en of bijstaan bij het formuleren van de klacht en/of bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

De klacht kan op de volgende manieren worden ingediend:
Per post naar adres Perspektief, Kalfjeslaan 2, 2623 AA, Delft, ter attentie van het klachtenbureau, digitaal via de website of via e-mail (klacht@perspektief.nl).
Telefonisch kun je het secretariaat bereiken via 015-284 1000.

De klager wordt verzocht in de klacht goed te omschrijven wat de klacht is, met welke oplossing de klacht naar tevredenheid verholpen is en er worden contactgegevens gevraagd zoals naam, emailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Bekijk hier de klachtenbrochure.
Bekijk hier het klachtenreglement.
Bekijk hier het reglement externe klachtencommissie.

Wie zijn wij

Wij zeggen nooit: dit is zoals het moet!
Wij denken niet in hokjes, problemen en doelgroepen.
Nee, wij zijn onderweg en kijken op ieder moment wat er nodig is.
Wij laten de wereld los zoals we deze bedacht hebben.
We kijken niet alleen naar wie je bent, maar vooral wie je wilt zijn.
Wij denken in mogelijkheden en kansen. Wij zijn Perspektief!

Veiligheid

Waar mensen met elkaar verbonden zijn ontstaat veiligheid, zorg voor elkaar en voor de eigen omgeving. Perspektief versterkt dit door veiligheid voor de klant en omgeving voorop te zetten. Medewerkers en klanten zijn betrokken om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren. Bijvoorbeeld bij de verbetering van de veiligheid.

Medewerkers

Onze medewerkers staan klaar staan voor de klant. Medewerkers krijgen daarin de ruimte om hun werk naar eigen inzicht in te vullen. Wij werken vanuit een visie met helder gestelde resultaten. En samen met de klant kijken we vanuit zelfstandigheid en verantwoordelijkheden naar wat nodig is; nu én in de toekomst.

Wie passen in dit plaatje? Professionals met passie, lef en ondernemerschap. Mensen die denken in kansen, verantwoordelijkheid voelen én nemen, zich focussen op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de klant. Die dynamiek en verbinding met de omgeving realiseren. En daarbij hun eigen ontwikkelingspad creëren en invullen. Interesse om bij ons te komen werken? KLIK HIER

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur, treedt op als werkgever van het Bestuur en staat het Bestuur met advies ter zijde. Het toezicht is in lijn met de Governancecode Zorg.

Je vindt de samenstelling van de Raad van Toezicht hier.

Overige informatie

Open hier de publieksversie van onze jaarrekening over 2022.
Open hier de publieksversie van ons jaarbeeld over 2022.
Open hier de publieksversie van ons bestuursverslag over 2022.
Open hier het jaarverslag over 2022 van de raad van toezicht.
Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht.

Perspektief heeft het ISO 9001 keurmerk.

Perspektief heeft een medewerkersonderzoek uitgevoerd waar goed werkgeverschap onderdeel van was en is beoordeeld met het 3 sterren werkgeverschap binnen de GGZ. De Beste Werkgevers Score is gebaseerd op zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots & het benutten van talent.

Wij helpen je verder

We zetten onze specialistische kennis graag in om jouw problemen op te lossen en patronen te doorbreken.

Contact opnemen